ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง เปิดถนนซ่อมแซมผิวจราจรด้วยยางพารา จ.สตูล

รายละเอียด

วันที่ 26 ธันวาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปรับปรุงถนนบนคันคลอง LMC (ดุสน) ตามโครงการ “ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ปี พ.ศ. 2562 โดยมีนายณฤทธิ์ บุญชัย เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายสมพร ภู่ศิริ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 16 นายสยาม อิ่มเจริญ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโครงการชลประทานสตูล ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ ณ บริเวณถนนคันคลอง LMC (ดุสน) หมู่ที่ 2 ตำบลฉลุง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ซึ่งถือเป็นความสำเร็จที่ทางรัฐบาลได้ห่วงใยความทุกข์ ความสุข ของพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วน โดยเฉพาะในการแก้ปัญหาราคายางพาราตกต่ำของรัฐบาล เมื่อมีการใช้ยางพารามาทำถนน สำนักงานชลประทานที่ 16 ได้ดำเนินการปรับปรุงผิวจราจรบนถนนคันคลองชลประทานในเขตจังหวัดสตูล ตามโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้แผนปฏิบัติงานแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ประจำปี พ.ศ. 2561 จำนวน 2 โครงการ 
1. โครงการปรับปรุงถนนบนคันคลอง LMC (ดุสน) กม.0+350 - 6+500 เริ่มดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2561 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 อายุสัญญา 90 วัน ความยาวถนน 6.15 กิโลเมตร กว้าง 6 เมตร ใช้ปริมาณน้ำยางพารา ทั้งสิ้น 8.86 ตัน ผู้ได้รับประโยชน์ ได้แก่ เกษตรกร ประชาชน ในพื้นที่หมู่ที่ 5 ตำบลควนโดน หมู่ที่ 6, 7, 9 ตำบลควนสตอ และหมู่ที่ 3 ตำบลย่านซื่อ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล ประมาณ 500 ครัวเรือน 
2. โครงการปรับปรุงถนนบนคันคลอง LMC (ดุสน) กม.8+500 - 12+500 เริ่มดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2561 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 อายุสัญญา 90 วัน ความยาวถนน 4 กิโลเมตร กว้าง 6 เมตร ใช้ปริมาณน้ำยางพารา ทั้งสิ้น 5.76 ตัน ผู้ได้รับประโยชน์ ได้แก่ เกษตรกร ประชาชน ในพื้นที่หมู่ที่ 1, 2 ตำบลฉลุง หมู่ที่ 2 ตำบลเกตรี อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ประมาณ 500 ครัวเรือน 
ทั้งนี้สามารถให้เกษตรกรใช้ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร และประชาชนได้ใช้ประโยชน์ในการสัญจรมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น

วันเวลา 26 ธันวาคม 2561

สถานที่ จ.สตูล