ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง ลงพื้นที่ติดตามงานนโยบายฯ จ.สงขลา

รายละเอียด

วันที่ 25 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายวรพัฒน์ จันทรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการใช้น้ำ สำนักงานชลประทานที่ 16 ในฐานะเลขานุการติดตามงานนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ สำนักงานชลประทานที่ 16 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ “5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง” ปีงบประมาณ 2560 จำนวน 1 ราย ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านขาว และปีงบประมาณ 2561 จำนวน 2 ราย ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 5 ตำบลตะเครียะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา พร้อมทั้งให้คำแนะนำข้อเสนอแนะในการดำเนินงานกิจกรรมทางการเกษตร ตลอดจนประชาสัมพันธ์เรื่องการบริหารจัดการน้ำและการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า

วันเวลา 25 ธันวาคม 2561

สถานที่ ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 5 ตำบลตะเครียะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา