ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง เปิดถนนซ่อมแซมผิวจราจรด้วยยางพารา จ.ตรัง

รายละเอียด

โครงการ “ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ปี พ.ศ. 2562 เปิดถนนซ่อมแซมผิวจราจรด้วยยางพารา โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ ที่ได้รับงบประมาณจากโครงการไทยนิยม ยั่งยืน สำนักงานชลประทานที่ 16
วันที่ 25 ธันวาคม 2561 เวลา 15.30 น. นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง มอบหมายให้นายบุญเจือ สมทิพย์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการลาดยางถนนคันคลอง LMC (นางน้อย) ตามโครงการ “ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ปี พ.ศ. 2562 โดยมี นายประเสริฐ วงศ์นราทิพย์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรัง กล่าวรายงาน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ ณ บริเวณถนนคันคลอง LMC (นางน้อย) หมู่ที่ 3 ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ซึ่งถือเป็นความสำเร็จที่ทางรัฐบาลได้ห่วงใยความทุกข์ ความสุข ของพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วน โดยเฉพาะในการแก้ปัญหาราคายางพาราตกต่ำของรัฐบาล เมื่อมีการใช้ยางพารามาทำถนน สำนักงานชลประทานที่ 16 ได้ดำเนินการปรับปรุงผิวจราจรบนถนนคันคลองชลประทานในเขตจังหวัดตรัง ตามโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้แผนปฏิบัติงานแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ประจำปี พ.ศ. 2561 จำนวน 34 โครงการ 
ในส่วนของโครงการลาดยางถนนคันคลอง LMC (นางน้อย) ซึ่งเป็น 1 ใน 34 โครงการ ในเขตจังหวัดตรัง เริ่มดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2561 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 อายุสัญญา 120 วัน ความยาวถนน 6.350 กิโลเมตร กว้าง 6 เมตร ใช้ปริมาณน้ำยางพารา ทั้งสิ้น 11.430 ตัน ผู้ได้รับประโยชน์ ได้แก่ เกษตรกร ประชาชน ในพื้นที่หมู่ที่ 3, 4, 6, 9 ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ประมาณ 500 ครัวเรือน ทั้งนี้สามารถให้เกษตรกรใช้ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร และประชาชนได้ใช้ประโยชน์ในการสัญจรมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น

วันเวลา 25 ธันวาคม 2561

สถานที่ จังหวัดตรัง