ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง โครงการฯ ระโนด-กระแสสินธ์ุ สรุปการติดตั้งเครื่องสูบน้้ำ อ.ระโนด

รายละเอียด

วันที่ 10 ธันวาคม 2561 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ สำนักงานชลประทานที่ 16 สรุปการติดตั้งเครื่องสูบน้ำในเขตอำเภอระโนด จังหวัดสงขลา เพื่อช่วยเหลือประชาชน และเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ ดังนี้
เครื่องสูบน้ำขนาด 8 นิ้ว 4 แห่ง จำนวน 6 เครื่อง ดังนี้
1. ปตร.โคกทอง ม.1 ต.ท่าบอน อ.ระโนด จ.สงขลา จำนวน 2 เครื่อง
2. หน้าวัดใหญ่ ม.1 ต.ระวะ อ.ระโนด จ.สงขลา จำนวน 2 เครื่อง
3. บ้านหัวถิน ม.7 ต.ระโนด ระโนด จ.สงขลา จำนวน 1 เครื่อง
4. ฝายระวะ ม.4 ต.ระวะ อ.ระโนด จ.สงขลา จำนวน 1 เครื่อง
เครื่องสูบน้ำขนาด 12 นิ้ว 1 แห่ง จำนวน 2 เครื่อง ดังนี้
1. คลองพังยาง ม.4 ต.ระวะ อ.ระโนด จ.สงขลา จำนวน 2 เครื่อง
เครื่องสูบน้ำ Hydrowflow (ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7 สำนักเครื่องจักรกล) 7 แห่ง จำนวน 9 เครื่อง ดังนี้
1. คลองพังยาง ม.2 ต.พังยาง อ.ระโนด จ.สงขลา ขนาด 30 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง
2. ปตร.ระโนด ม.3 ต.ระโนด อ.ระโนด จ.สงขลา ขนาด 42 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง
3. ปตร.โคกทอง ม.1 ต.ท่าบอน อ.ระโนด จ.สงขลา ขนาด 30 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง
4. ฝายระวะ ม.4 ต.ระวะ อ.ระโนด จ.สงขลา ขนาด 30 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง
5. คลองพังยาง ม.4 ต.ระวะ อ.ระโนด จ.สงขลา ขนาด 24 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง
6. หน้าวัดใหญ่ ม.1 ต.ระวะ อ.ระโนด จ.สงขลา ขนาด 24 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง
7. คลองพังยาง ม.2 ต.พังยาง อ.ระโนด จ.สงขลา ขนาด 24 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง , ขนาด 30 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง

วันเวลา 10 ธันวาคม 2561

สถานที่ ในเขตอำเภอระโนด จังหวัดสงขลา