ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง การจัดนิทรรศการวันดินโลก

รายละเอียด

วันที่ 5 ธันวาคม 2561 เวลา 13.15 น. นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดนิทรรศการกลางแจ้งเนื่องในวันดินโลก 5 ธันวาคม 2561 โดยมี หน่วยงานราชการ และประชาชน เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ ซึ่งภายในงานมีการจัดนิทรรศการกลางแจ้ง 4 ฐานการเรียนรู้ ได้แก่ ฐานที่ 1 การจัดการดินเบื้องต้น ฐานที่ 2 การอนุรักษ์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน ฐานที่ 3 เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรกรรมยั่งยืน และฐานที่ 4 พืชสมุนไพรครบวงจร ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง “ตามรอยพ่อ” ตำบลท่าแค อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 
ในการนี้ โครงการชลประทานพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 ได้มอบหมายให้ นายไกรวุฒิ องคะลอย วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน ร่วมจัดนิทรรศการในฐานที่ 1 การจัดการดินเบื้องต้น พร้อมทั้งแจกเอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์งานชลประทาน

วันเวลา 5 ธันวาคม 2561

สถานที่ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง “ตามรอยพ่อ” ตำบลท่าแค อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง