ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง โครงการฯ ระโนด-กระแสสินธุ์ ดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

รายละเอียด

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นายสยาม อิ่มเจริญ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ สำนักงานชลประทานที่ 16 เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีนายเอกชัย สังข์พราหมณ์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน นายธรณิศ ศรีนุ่น หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 นายฐกฤต โกไศยกานนท์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 นายโสพันธุ์ ออมทรัพย์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมชี้แจงและเตรียมความพร้อมในการ Kick off ครั้งที่ 1 (21 กุมภาพันธ์ - 20 มีนาคม 2561) เพื่อสอบถามชีวิตความเป็นอยู่ การประกอบอาชีพ วิเคราะห์ปัญหาความเดือดร้อนเยี่ยมเยียนรายครัวเรือน/รายบุคคล ค้นหาความต้องการประชาชน/หมู่บ้าน/ชุมชน ในการจัดทำโครงการเสนอตามกรอบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ 
ในการนี้โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ สำนักงานชลประทานที่ 16 ได้แบ่งการสำรวจออกเป็น 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอระโนด 12 ตำบล รับผิดชอบโดยฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 อำเภอกระแสสินธุ์ 4 ตำบล รับผิดชอบโดยฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 อำเภอสทิงพระ 5 ตำบล และอำเภอ สิงหนคร 3 ตำบล รับผิดชอบโดยฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ตลอดจนรวบรวมปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ และศึกษาตามแผนงานของโครงการต่อไป

วันเวลา 20 กุมภาพันธ์ 2561

สถานที่ โครงการฯ ระโนด-กระแสสินธุ์ ดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน