ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดถนนยางพารา จ.พัทลุง

รายละเอียด

รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดถนนซ่อมแซมผิวจราจรด้วยยางพารา โครงการส่งเสริมการใช้ยางพารา ในหน่วยงานภาครัฐ ที่ได้รับงบประมาณจากโครงการไทยนิยม ยั่งยืน สำนักงานชลประทานที่ 16
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานในพิธีเปิดถนนโครงการปรับปรุงทางลาดยางถนนคันคลอง LMC (นาท่อม) โดยมี นายศิลป์ชัย รามณีย์ รองผู้ว่าราชการ จังหวัดพัทลุง นายประสิทธิ์ ชรินานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 16 นายสุรศักดิ์ คันธา ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพัทลุง กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายสมพร ภู่ศิริ รักษาการในตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน นายจงกรม สมพงษ์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา นายยงยุทธ เกิดสินธ์ชัย ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด ผู้นำท้องถิ่น ประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ ณ บริเวณถนนคันคลอง LMC (นาท่อม) หมู่ที่ 4 ตำบลปรางหมู่ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ซึ่งถือเป็นความสำเร็จที่ทางรัฐบาลได้ห่วงใยความทุกข์ ความสุข ของพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วน โดยเฉพาะในการแก้ปัญหาราคายางพาราตกต่ำของรัฐบาล เมื่อมีการใช้ยางพารามาทำถนน สำนักงานชลประทานที่ 16 ได้ดำเนินการปรับปรุงผิวจราจรบนถนนคันคลองชลประทานในเขตจังหวัดพัทลุง ตามโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้แผนปฏิบัติงานแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ประจำปี พ.ศ. 2561 จำนวน 29 โครงการ 
ในส่วนของโครงการปรับปรุงทางลาดยางถนนคันคลอง LMC (นาท่อม) กม. 2+750 – 10+000 เป็นช่วงๆ ซึ่งเป็น 1 ใน 29 โครงการ ในเขตจังหวัดพัทลุง เริ่มดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 อายุสัญญา 120 วัน ความยาวถนน 4,340 เมตร กว้าง 6 เมตร ใช้ปริมาณน้ำยางพาราทั้งสิ้น 13.05 ตัน ผู้ได้รับประโยชน์ ได้แก่ ราษฎรในพื้นที่ หมู่ที่ 4 ตำบลปรางหมู่ และหมู่ที่ 1,4,8 ตำบลโคกชะงาย อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง รวมประมาณ 700 ครัวเรือน ทั้งนี้ ถนนคันคลองชลประทานดังกล่าว มีราษฎรในเขตตำบลอื่นใช้สัญจร ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ติดต่อราชการ ตลอดจนการค้าขายในพื้นที่ตัวอำเภอเมืองพัทลุง ได้เกิดความสะดวก และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

วันเวลา 18 พฤศจิกายน 2561

สถานที่ ณ บริเวณถนนคันคลอง LMC (นาท่อม) หมู่ที่ 4 ตำบลปรางหมู่ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง