ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง เปิดถนนยางพารา อ.ระโนด จ.สงขลา

รายละเอียด

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.30 น. นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดถนนโครงการซ่อมแซมผิวจราจรคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ โดยมี นายประสิทธิ์ ชรินานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 16 นายสยาม อิ่มเจริญ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายสมพร ภู่ศิริ ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน นายจงกรม สมพงษ์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา นายธีระเทพ เทพสุยะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสงขลา ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ ณ บริเวณถนนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ (โรงสูบน้ำทุ่งระโนด) หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ซึ่งถือเป็นความสำเร็จที่ทางรัฐบาลได้ห่วงใยความทุกข์ ความสุข ของพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วน โดยเฉพาะในการแก้ปัญหาราคายางพาราตกต่ำของรัฐบาล เมื่อมีการใช้ยางพารามาทำถนน สำนักงานชลประทานที่ 16 ได้ดำเนินการปรับปรุงผิวจราจรบนถนนคันคลองชลประทานในเขตจังหวัดสงขลา ตามโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้แผนปฏิบัติงานแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ประจำปี พ.ศ. 2561 จำนวน 6 โครงการ 
ในส่วนของโครงการซ่อมแซมผิวจราจรคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็น 1 ใน 6 โครงการ ในเขตจังหวัดสงขลา เริ่มดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2561 อายุสัญญา 60 วัน ความยาวถนน 7.900 กิโลเมตร กว้าง 6 เมตร ใช้ปริมาณน้ำยางพาราทั้งสิ้น 12.6 ตัน ผู้ได้รับประโยชน์ ได้แก่ เกษตรกร ชาวบ้าน นักเรียน ในพื้นที่หมู่ที่ 1, 2 ตำบลบ้านขาว หมู่ที่ 1,5 ตำบลตะเครียะ หมู่ที่ 1,7,8,9 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ประมาณ 800 ครัวเรือน ทั้งนี้สามารถใช้ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร การสัญจร และการติดต่อราชการในตัวอำเภอในพื้นที่ให้เกิดความสะดวก และความปลอดภัยแก่ประชาชนในเขตพื้นที่ได้เป็นอย่างดี

วันเวลา 14พฤศจิกายน 2561

สถานที่ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา