ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง ประชุมตามแผนปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนภายในหน่วยงาน(Unit School)

รายละเอียด

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 นายจาตุรงค์ นิลพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เป็นประธานการประชุมตามแผนปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนภายในหน่วยงาน (Unit School) ในหัวข้อ การขอใช้ที่ราชพัสดุและที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์ โดยสอดคล้องกับพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจัดโดยนิติกร สำนักงานชลประทานที่ 16 โดยมีหัวหน้างานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 16

วันเวลา 19 กุมภาพันธ์ 2561

สถานที่ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 16