ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง เลือกตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมชลประทาน ปี 2562

รายละเอียด

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานชลประทานที่ 16 ดำเนินการเลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด ประจำปี 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ หน่วยสรรหาที่ 16 (อาคารอเนกประสงค์)

วันเวลา 2 พฤศจิกายน 2561

สถานที่ ณ หน่วยสรรหาที่ 16 (อาคารอเนกประสงค์)