ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง รัฐมนตรีช่วยว่าการกษ. ประชุมเตรียมการรับสถานการณ์อุทกภัยภาคใต้

รายละเอียด

วันที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 น. ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมเตรียมการรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ปี 2561 พร้อมด้วย ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน และนายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวรายงาน โดยมี ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ นายประสิทธิ์ ชรินานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 16 ผู้ว่าราชการจังหวัดในเขตพื้นที่ภาคใต้ กรมอุตุนิยมวิทยา กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การรถไฟแห่งประเทศไทย กรมทรัพยากรน้ำ กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ สำนักบริหารโครงการ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา สำนักงานชลประทานที่ 14 สำนักงานชลประทานที่ 15 สำนักงานชลประทานที่ 17 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักเครื่องจักรกล และกองแผนงาน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันในการป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ปี 2561 ให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด รวมทั้งเตรียมพร้อมเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องสูบน้ำ และเครื่องผลักดันน้ำให้ประจำอยู่ในพื้นที่สามารถปฏิบัติงานได้ตลอดเวลา และเฝ้าระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย พร้อมเข้าช่วยเหลือในกรณีที่เกิดเหตุวิกฤต ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 16 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

วันเวลา 11 กันยายน 2561

สถานที่ ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 16 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา