ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง การแข่งขันกีฬาบริหารสัมพันธ์ ประจำปี 2561

รายละเอียด

วันที่ 5 ตุลาคม 2561 นายจาตุรงค์ นิลพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 16 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาบริหารสัมพันธ์ ประจำปี 2561 ณ สำนักงานชลประทานที่ 16 โดยแบ่งเป็นกลุ่มสีส้ม ได้แก่ งานธุรการ งานบริหารบุคคลและสวัสดิการ งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ กลุ่มสีฟ้า ได้แก่ งานพัสดุ งานการเงินและบัญชี ทั้งนี้เพื่อเชื่อมความสามัคคีระหว่างหน่วยงานในสังกัดฝ่ายบริหารทั่วไป

วันเวลา 5 ตุลาคม 2561

สถานที่ ณ สำนักงานชลประทานที่ 16