ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง ประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางการคำนวณราคากลาง

รายละเอียด

วันที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. สำนักงานชลประทานที่ 16 ได้จัดประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางการคำนวณราคากลาง เพื่อให้การคำนวณราคากลางของวัสดุงานก่อสร้างในเขตจังหวัดตรัง จังหวัดพัทลุง จังหวัดสงขลา และจังหวัดสตูล เป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยมี นายสมพร ภู่ศิริ ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 16 ทั้งนี้ได้เชิญผู้แทนจากสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสงขลา และจังหวัดสตูล ร่วมให้ข้อสังเกตในการจัดทำราคากลางวัสดุในการจัดซื้อ-จัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีความรอบคอบ รัดกุม และถูกต้องตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติดังกล่าวด้วย

วันเวลา 24 กันยายน 2561

สถานที่ ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 16