ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง จัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่เกษตรกรผู้นำ อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา

รายละเอียด

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. โครงการชลประทานสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 มอบหมายให้ นายภูธนัย นาคมณี หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมย่อย จัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่เกษตรกรผู้นำ โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมให้ความรู้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งมีเกษตรกรในพื้นที่อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา จำนวน 30 ราย เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) หมู่ที่ 4 ตำบลเปียน อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ในการนี้โครงการชลประทานสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 ได้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับงานชลประทานในความรับผิดชอบ ความรู้ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ การบริหารจัดการน้ำและการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า

วันเวลา 14 กุมภาพันธ์ 2561

สถานที่ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) หมู่ที่ 4 ตำบลเปียน อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา