ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง ประชุมเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย จ.ตรัง

รายละเอียด

วันที่ 17 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. นายประสิทธิ์ ชรินานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 16 เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในเขตพื้นที่จังหวัดตรัง ประจำปี พ.ศ.2561 (ครั้งที่ 2) โดยมี นายสนิท ช่อมณี ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล นายประเสริฐ วงศ์นราทิพย์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรัง ผู้แทนผู้อำนวยการส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7 ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 16 และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
ทั้งนี้ เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการ ในการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดตรัง ประจำปี พ.ศ.2561 เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

วันเวลา 17 กันยายน 2561

สถานที่ ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง