ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง ประชุมเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในเขตพื้นที่จังหวัดพัทลุง

รายละเอียด

วันที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. นายประสิทธิ์ ชรินานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 16 เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในเขตพื้นที่จังหวัดพัทลุง ประจำปี พ.ศ.2561 (ครั้งที่ 2) โดยมี ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา ผู้แทนผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพัทลุง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด ผู้แทนผู้อำนวยการส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7 ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 16 และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
ทั้งนี้ เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการ ในการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพัทลุง ประจำปี พ.ศ.2561 เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

วันเวลา 14กันยายน 2561

สถานที่ ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง