ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง ประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฯ

รายละเอียด

วันที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 15.00 น. นายประสิทธิ์ ชรินานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 16 เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา ประจำปี พ.ศ.2561 (ครั้งที่ 2) โดยมี ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสงขลา ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7 หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 11 หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 5 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 16 และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 16 ทั้งนี้ เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการ ในการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลา ประจำปี พ.ศ.2561 เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

วันเวลา 12 กันยายน 2561

สถานที่ ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 16