ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง จัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่เกษตรกรผู้นำ อ.บางกล่ำ จ.สงขลา

รายละเอียด

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. นายคมสันต์ กาญจนสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการใช้น้ำ สำนักงานชลประทานที่ 16 ในฐานะเลขานุการติดตามงานนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการชลประทานสงขลา ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมย่อย จัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่เกษตรกรผู้นำ โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมให้ความรู้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งมีเกษตรกรในพื้นที่อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา จำนวน 30 ราย เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) หมู่ที่ 10 ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา 
ในการนี้โครงการชลประทานสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 ได้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับงานชลประทานในความรับผิดชอบ ความรู้ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ และการบริหารจัดการน้ำ

วันเวลา 14 กุมภาพันธ์ 2561

สถานที่ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) หมู่ที่ 10 ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา