ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง ประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจงและซักซ้อมความเข้าใจแผนจัดซื้อจัดจ้างฯ

รายละเอียด

วันที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นายประสิทธิ์ ชรินานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 16 เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และการแก้ไขปัญหาด้านพัสดุ เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดของกระบวนการการปฏิบัติงานและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ถูกต้องจากข้อสังเกตของกลุ่มตรวจสอบภายใน ในรูปแบบการประชุมทางไกล ผ่านระบบเครือข่าย VDO Conference ณ ห้องประชุมธารทิพย์ 01 อาคาร 99 ปี ม.ล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ โดยมีผู้อำนวยการโครงการ หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 16

วันเวลา 12 กันยายน 2561

สถานที่ ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 16