ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง ประชุมเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยฯ ปี 2561

รายละเอียด

วันที่ 4 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในการประชุมการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ดินถล่ม และคลื่นลมแรง ปี 2561 จังหวัดพัทลุง โดยมีนายสุรศักดิ์ คันธา ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ตลอดจนการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย การฟื้นฟูบูรณะสิ่งสาธารณประโยชน์ที่ชำรุดเสียหายให้กลับสู่สภาพเดิม รวมทั้งการประสานงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

วันเวลา 4 กันยายน 2561

สถานที่ ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง