ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง ประชุมชี้แจงเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ ครั้งที่ 2 (คลองท่าแนะ)

รายละเอียด

วันที่ 23 สิงหาคม 2561 นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ ครั้งที่ 2 โครงการบรรเทาปัญหาอุทกภัยลุ่มน้ำคลองท่าแนะ อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง โดยมีหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ ศาลาประชาคม อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ในการนี้ นายสุรศักดิ์ คันธา ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 พร้อมด้วย นายธนิษฐ์ หยูทอง หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน และนายสุรชัย ศุภกิจ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 และเจ้าหน้าที่ส่วนวางโครงการที่ 4 สำนักบริหารโครงการ ได้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความคิด ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ เพื่อให้กรมชลประทานนำไปปรับปรุงให้สัมฤทธิ์ผล และสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นยิ่งขึ้น

วันเวลา 23 สิงหาคม 2561

สถานที่ ณ ศาลาประชาคม อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง