ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง สชป.16 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามงานนโยบายฯ จ.สตูล

รายละเอียด

วันที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายคมสันต์ กาญจนสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการใช้น้ำ สำนักงานชลประทานที่ 16 ในฐานะเลขานุการติดตามงานนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายฐิติกร ศรีนิติวรวงศ์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน นายประยูร ภู่งาม หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการชลประทานสตูล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตาม Smart Farmer ด้านบริหารจัดการน้ำ (RID SF) ของนายยุสูบ สันหมุด ณ บ้านเลขที่ 173 หมู่ที่ 2 ตำบลเกตรี อำเภอเมือง จังหวัดสตูล เพื่อเตรียมความพร้อมในการศึกษาดูงานต่างประเทศ 
จากนั้นเวลา 11.00 น. ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ “5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง” ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 2 ราย ได้แก่ นางฮามีน๊ะ จันทร์ทอง ณ บ้านเลขที่ 213 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าแพ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล และนายมงคล สำมะเนี๊ยะ ณ บ้านเลขที่ 146 หมู่ที่ 7 ตำบลท่าแพ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล เพื่อรับทราบปัญหาและให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะในการดำเนินกิจกรรมการเกษตร ตลอดจนประชาสัมพันธ์ เรื่องการบริหารจัดการน้ำและการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าแก่เกษตรกร

วันเวลา 15 สิงหาคม 2561

สถานที่ ณ บ้านเลขที่ 146 หมู่ที่ 7 ตำบลท่าแพ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล