ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง ประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจงและซักซ้อมความเข้าใจกระบวนการฯ

รายละเอียด

วันที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายจาตุรงค์ นิลพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจงและซักซ้อมความเข้าใจกระบวนการและขั้นตอนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่าย สำหรับงาน/ โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในรูปแบบการประชุมทางไกล ผ่านระบบเครือข่าย VDO Conference ณ ห้องประชุมธารทิพย์ อาคาร 99 ปี ม.ล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ โดยมีหัวหน้าฝ่ายและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 16

วันเวลา 14 สิงหาคม 2561

สถานที่ ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 16