ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง โครงการฝึกอบรมยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน หลักสูตร 1 วัน ปี 2561

รายละเอียด

วันที่ 10 สิงหาคม 2561 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด สำนักงานชลประทานที่ 16 มอบหมายให้ นายสมบูรณ์ทัศน์ สุริยะย์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน และเจ้าหน้าที่จัดโครงการฝึกอบรมยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน หลักสูตร 1 วัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมียุวชลกรจากโรงเรียนควนพระสาครินทร์ ตำบลฝาละมี อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ จำนวน 40 คน ณ ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อให้ยุวชลกรรู้จักคุณค่าของน้ำ และความสำคัญของกรมชลประทาน สามารถสืบทอดอาชีพเกษตรกรรมในอนาคตต่อไป พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้แก่ยุวชลกรเพื่อแสดงว่าได้เข้าร่วมโครงการยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน

วันเวลา 10สิงหาคม 2561

สถานที่ ณ ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช