ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง ผู้ตรวจราชการกษ. เขตตรวจราชการที่ 6 ลงพื้นที่ติดตามงาน จ.พัทลุง

รายละเอียด

วันที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางจันทร์ธิดา มีเดช ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 6 พร้อมด้วยนายธนิษฐ์ หยูทอง หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน นายจักรรัฐ รัตนโชติ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 โครงการชลประทานพัทลุง และผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานโครงการไทยนิยมยั่งยืน (การพัฒนาโครงสร้างด้านแหล่งน้ำชลประทาน) ณ กิจกรรมซ่อมแซมการกัดเซาะคันกั้นน้ำพรุพ้อ ตำบลโคกทราย อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง

วันเวลา 10สิงหาคม 2561

สถานที่ ณ กิจกรรมซ่อมแซมการกัดเซาะคันกั้นน้ำพรุพ้อ ตำบลโคกทราย อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง