ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง ผู้ตรวจราชการกษ. เขตตรวจราชการที่ 6 ติดตามงาน จังหวัดพัทลุง

รายละเอียด

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 6 ติดตามงาน จังหวัดพัทลุง

วันที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. นางจันทร์ธิดา มีเดช ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 6 เป็นประธานการประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมี นายธนิษฐ์ หยูทอง หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน เป็นผู้แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานพัทลุง นายยงยุทธ เกิดสินธ์ชัย ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานพัทลุง ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

วันเวลา 9 สิงหาคม 2561

สถานที่ ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานพัทลุง ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง