ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง ประชุมสายงานด้านช่างกล สำนักงานชลประทานที่ 1-17 ครั้งที่ 2/2561

รายละเอียด

วันที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายประสิทธิ์ ชรินานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 16 เป็นประธานเปิดการประชุมสายงานด้านช่างกล สำนักงานชลประทานที่ 1-17 ครั้งที่ 2/2561 เพื่อเสริมสร้างความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในสายงาน นำไปสู่แนวทางในการปฏิบัติงาน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ ของภารกิจที่ได้รับมอบหมายของแต่ละสำนักงานชลประทานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกลสำนักงานชลประทานที่ 1-17 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุม โรงแรมออเรียนทัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

วันเวลา 9 สิงหาคม 2561

สถานที่ ณ ห้องประชุม โรงแรมออเรียนทัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา