ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง ผู้ตรวจราชการกษ. เขตตรวจราชการที่ 7 ติดตามงาน จ.ตรัง

รายละเอียด

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 7 ติดตามงาน จังหวัดตรัง

วันที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายมีศักดิ์ ภักดีคง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 7 เป็นประธานการประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีนายคมสันต์ กาญจนสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการใช้น้ำ สำนักงานชลประทานที่ 16 ในฐานะเป็นผู้แทนผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายประเสริฐ วงศ์นราทิพย์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรัง นายอดิเรก รักชุม หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 3 เป็นผู้แทนผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 16 พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุมการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

วันเวลา 9 สิงหาคม 2561

สถานที่ ณ ห้องประชุมการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง