ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง สนทช.ลงพื้นที่จ.พัทลุง และจ.สงขลา

รายละเอียด

เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสงขลา วันที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และคณะ พร้อมด้วย นายประสิทธิ์ ชรินานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 16 ร่วมลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสงขลา ทั้งนี้ได้ลงพื้นที่ดูงานเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองมะกอกใต้ บริเวณวัดวิหารสูง หมู่ที่ 3 ตำบลชัยบุรี อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง โดยมี นายอรัญ จันทร์ต้น โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง ให้การต้อนรับและรับฟังบรรยายสรุปแนวทางการดำเนินงาน จากนั้นได้เดินทางไปโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำศาลาเณร-ท่ามะนาว ตำบลมะกอกเหนือ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง โดยมีนายสัมพันธ์ ดุลยาภรณ์ ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ผู้นำท้องถิ่นและประชาชน ให้การต้อนรับและรับฟังบรรยายสรุปแนวทางการดำเนินงานของโครงการดังกล่าว จากนั้นเวลา 14.00 น. คณะได้เดินทางไปโครงการประตูระบายน้ำคลองระโนด ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา และดูงานบริเวณพื้นที่ที่จะดำเนินการขุดขยายคลองโคกทอง-หัวคลอง ตำบลท่าบอน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา โดยมีนายก่อพงศ์ เจ้ยแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 16 นายสยาม อิ่มเจริญ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ สำนักงานชลประทานที่ 16 และผู้เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานและการเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2561

วันเวลา 7 สิงหาคม 2561

สถานที่ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา