ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง บันทึกเทปโทรทัศน์รายการพิเศษถวายพระพร

รายละเอียด

วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 15.15 น. สำนักงานชลประทานที่ 16 เข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการพิเศษถวายพระพร“สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9” เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ และแสดงออกถึงความจงรักภักดีในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา ประกอบด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 1. นายประสิทธิ์ ชรินานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 16 2. นายอนุชา ยังตรง ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม 3. นายสมพร ภู่ศิริ ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน 4. นายสนิท ช่อมณี ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล 5. นายจาตุรงค์ นิลพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 6. นายธีระเทพ เทพสุยะ โครงการชลประทานสงขลา 7. นายดนัยวิทย์ สายบัณฑิต ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 16 8. นายยงยุทธ เกิดสินธ์ชัย ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด 9. นายกระจัด กาญจนคลอด ผู้อำนวยการส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7 10. นางวรรณดี อทัญญูตา หัวหน้างานการเงินและบัญชี 11. นางอารีวรรณ ชูทอง หัวหน้างานบริหารทั่วไป โครงการชลประทานสงขลา

วันเวลา 31 กรกฎาคม 2561

สถานที่ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา