ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง เข้าร่วมประชุมติดตามงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม

รายละเอียด

วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 นายสมพร ภู่ศิริ ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน เข้าร่วมประชุมติดตามงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 2/2561 ในรูปแบบการประชุมทางไกล ผ่านระบบเครือข่าย VDO Conference จากศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC) กรมชลประทาน โดยมีหัวหน้าฝ่ายและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 16

วันเวลา 26 กรกฎาคม 2561

สถานที่ ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 16