ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง กิจกรรมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) จ.สงขลา

รายละเอียด

วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายสวัสดิ์ เกื้อสุข เกษตรอำเภอสะบ้าย้อย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ประจำปี 2561 โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเกษตรกร จำนวน 200 ราย เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) หมู่ที่ 4 ตำบลเปียน อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 
ในการนี้โครงการชลประทานสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 ร่วมจัดนิทรรศการ ให้ความรู้เรื่อง การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า แจกแผ่นพับ พร้อมทั้งสาธิตการประดิษฐ์ระบบน้ำหยดจากวัสดุเหลือใช้เพื่อให้เกษตรกรนำไปประยุกต์ในการใช้น้ำอย่างประหยัด

วันเวลา 25 กรกฎาคม 2561

สถานที่ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) หมู่ที่ 4 ตำบลเปียน อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา