ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง โครงการ “5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง” จังหวัดตรัง

รายละเอียด

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 โครงการชลประทานตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 มอบหมายให้ นายก้องโชค แซ่เตียว วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปีงบประมาณ 2560 จำนวน 5 ราย ในเขตพื้นที่ตำบลนาหมื่นศรี ตำบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง พร้อมทั้งมอบปัจจัยการผลิตน้ำหมักชีวภาพและสารเร่งซุปเปอร์ พด.2 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสถานีพัฒนาที่ดินตรัง โดยให้คำแนะนำข้อเสนอแนะในการดำเนินกิจกรรมการเกษตร ตลอดจนประชาสัมพันธ์ เรื่องการบริหารจัดการน้ำและการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า และลงบันทึกในสมุดการตรวจเยี่ยมเกษตรกร

วันเวลา 9 กุมภาพันธ์ 2561

สถานที่ ในเขตพื้นที่ตำบลนาหมื่นศรี ตำบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง