ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานฯ

รายละเอียด

วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายสมพร ภู่ศิริ ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ ในรูปแบบการประชุมทางไกล ผ่านระบบเครือข่าย VDO Conference ณ ห้องประชุม 300 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน ชั้น 3 กรมชลประทาน โดยมีผู้อำนวยการโครงการ หัวหน้าฝ่ายและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 16

วันเวลา 18 กรกฎาคม 2561

สถานที่ ณ สำนักงานชลประทานที่ 16