ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง ปัจฉิมนิเทศโครงการฯ ท่าเชียด จ.พัทลุง

รายละเอียด

การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 3 (ปัจฉิมนิเทศโครงการ) โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด จังหวัดพัทลุง
วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. นางสาวดวงพร บุญครบ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 3 (ปัจฉิมนิเทศโครงการ) โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย นายประสิทธิ์ ชรินานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 16 เป็นผู้แทนกรมชลประทาน กล่าวรายงาน โดยมีหน่วยงานราชการส่วนต่างๆ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ เพื่อนำเสนอผลสรุปแนวทางการศึกษาการปรับปรุงโครงการให้ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบตลอดจนเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาและปรับปรุงโครงการสอดรับกับความต้องการเป็นที่ยอมรับของประชาชน ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และส่วนรวมในพื้นที่อย่างแท้จริง ณ เทศบาลตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง

วันเวลา 12 กรกฎาคม 2561

สถานที่ ณ เทศบาลตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง