ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง รธว. ร่วมกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร ครั้งที่ 2 จ.พัทลุง

รายละเอียด

รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด จังหวัดพัทลุง
วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง โดยมี นายจงกรม สมพงษ์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 16 นายยงยุทธ เกิดสินธ์ชัย ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด นายธีระเทพ เทพสุยะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสงขลา และผู้เกี่ยวข้องให้การต้อนรับสื่อมวลชนจากส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นศึกษาดูงานในพื้นที่โครงการฯ ในการตอบสนองตามนโยบายของรัฐบาลในการจัดหาแหล่งน้ำเพื่อรองรับการขาดแคลนน้ำของประชาชน ซึ่งเป็นภารกิจที่กรมชลประทานจะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องก่อเกิดประโยชน์กับประชาชน ทั้งนี้ได้บรรยายสรุปแนวทางการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด ซึ่งใช้เทคโนโลยี QR CODE สำหรับการช่วยเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง จากนั้นเวลา 14.30 น. คณะได้ลงพื้นที่ดูงานบริเวณคลองส่งน้ำฝั่งขวาสายใหญ่ที่ 1 (RMC 1)

วันเวลา 10 กรกฎาคม 2561

สถานที่ ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง