ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง รธว. ร่วมการประชุมปฐมนิเทศ จังหวัดตรัง

รายละเอียด

รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน ร่วมการประชุมปฐมนิเทศโครงการ โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประตูระบายน้ำแม่น้ำตรัง จังหวัดตรัง
วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.45 น. นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมปฐมนิเทศโครงการ โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประตูระบายน้ำแม่น้ำตรัง จังหวัดตรัง โดยมีนายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน นายเกื้อศักดิ์ ทาทอง ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผน) นายอนุชา ยังตรง ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 16 นายประเสริฐ วงศ์นราทิพย์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรัง พร้อมด้วยหน่วยงานต่างๆ ผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ เพื่อแนะนำโครงการ นำเสนอความเป็นมาและวัตถุประสงค์โครงการ แนวทางและขอบเขตการศึกษาที่ตั้งลักษณะโครงการ พื้นที่ศึกษา และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ให้กลุ่มเป้าหมายรับทราบและมีความเข้าใจที่ถูกต้อง พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่มีต่อโครงการ ณ ห้องธนารมย์ 2 ชั้น 3 โรงแรมธรรม รินทร์ ธนา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

วันเวลา 10 กรกฎาคม 2561

สถานที่ ณ ห้องธนารมย์ 2 ชั้น 3 โรงแรมธรรม รินทร์ ธนา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง