ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง ประชุมคณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลการจัดทำแผนงานฯ ครั้งที่ 4/2561

รายละเอียด

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 นายอนุชา ยังตรง ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลการจัดทำแผนงานและงบประมาณด้านเตรียมความพร้อม งานศึกษา สำรวจ ออกแบบ ของกรมชลประทาน ครั้งที่ 4/2561 และขอให้จัดส่งแผนการดำเนินงานเตรียมความพร้อมฯ ประจำปีงบประมาณ 2561 และแผนงานที่จะขอรับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562 ผ่านระบบ Video Conference จากห้องประชุมสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา ชั้น 3 อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ กรมชลประทานสามเสน เพื่อให้การจัดทำแผนงานและงบประมาณด้านเตรียมความพร้อม งานศึกษา สำรวจ ออกแบบของกรมชลประทานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีผู้อำนวยการส่วน หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 16

วันเวลา 9 กุมภาพันธ์ 2561

สถานที่ ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 16