ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง โครงการ " 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง " ปี 2561จ.ตรัง

รายละเอียด

วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายคมสันต์ กาญจนสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการใช้น้ำ สำนักงานชลประทานที่ 16 ในฐานะเลขานุการติดตามงานนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายก้องโชค แซ่เตียว วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามและประชุมพบปะเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน ภายใต้โครงการ " 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง " ปี 2561 พร้อมทั้งส่งมอบปัจจัยการผลิตด้านพืช (ท่อนพันธุ์หม่อน) ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ตำบลนาข้าวเสีย ตำบลนาโยงเหนือ และตำบลละมอ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง จำนวน 43 ราย รายละ 20 ท่อน ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน (นายประกิจ จิตรใจภักดิ์) เลขที่ 10 หมู่ที่ 5 ตำบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

วันเวลา 6 กรกฎาคม 2561

สถานที่ ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน (นายประกิจ จิตรใจภักดิ์) เลขที่ 10 หมู่ที่ 5 ตำบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง