ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง บันทึกเทปโทรทัศน์รายการพิเศษถวายพระพร

รายละเอียด

วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 เวลา 15.15 น. สำนักงานชลประทานที่ 16 เข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการพิเศษถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ และแสดงออกถึงความจงรักภักดีในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา ประกอบด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
1. นายประสิทธิ์ ชรินานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 16 
2. นายวิทยา วรดิษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 16
3. นายอนุชา ยังตรง ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม 
4. นายสนิท ช่อมณี ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล 
5. นายจาตุรงค์ นิลพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
6. นายดนัยวิทย์ สายบัณฑิต ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 16 
7. นายยงยุทธ เกิดสินธ์ชัย ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด 
8. นายสยาม อิ่มเจริญ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธ์
9. นายไพโรจน์ แซ่ด่าน หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานสงขลา 
10. นายสมชาย เกื้อหนุน หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7
11. นางจุรีรัตน์ ศิริอนันต์ หัวหน้างานบริหารบุคคลและสวัสดิการ 
12. นางสาวสุธานี นวลจันทร์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

วันเวลา 3 กรกฎาคม 2561

สถานที่ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย