ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง ประชุมประจำเดือนครั้งที่ 5/2561

รายละเอียด

วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 สำนักงานชลประทานที่ 16 ได้จัดการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 5/2561 โดยมีนายประสิทธิ์ ชรินานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 16 เป็นประธานที่ประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินการของสำนักในด้านต่าง ๆ อีกทั้งรับฟังปัญหา อุปสรรค จากส่วน โครงการต่าง ๆ ในสังกัดเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้มีผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการโครงการ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 16

วันเวลา 2 กรกฎาคม 2561

สถานที่ ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 16