ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง สูบน้ำช่วยเหลือเกษตรกร

รายละเอียด

วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ สำนักงานชลประทานที่ 16 ดำเนินการสูบน้ำจากโรงสูบน้ำทุ่งระโนด เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ในฤดูนาปรัง ปี 2561 ครั้งที่ 2 (ระยะเจริญเติบโต) ในเขตพื้นที่ ตำบลระโนด ตำบลบ้านขาว ตำบลตะเครียะ ตำบลบ้านใหม่ ตำบลแดนสงวน ตำบลคลองแดน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา และตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช เครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้าขนาดเครื่องละ 2.2ลูกบาศก์เมตร/วินาที จำนวน 5 เครื่อง เริ่มเดินเครื่อง เวลา 10.00 น. ที่ค่าความเค็มปัจจุบันหน้าโรงสูบน้ำทุ่งระโนด 0.10 กรัม/ลิตร (พืชทนความเค็มได้ไม่เกิน 1.50 กรัม/ลิตร) พร้อมทำการเปิดบานประตูระบายน้ำคลองส่งน้ำสายใหญ่ เพื่อให้เกษตรกรได้รับน้ำรวดเร็วยิ่งขึ้น
โดยเป็นไปตามมติประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทานโรงสูบน้ำทุ่งระโนด (JMC) เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561

วันเวลา 1 กรกฎาคม 2561

สถานที่ ในเขตพื้นที่ ตำบลระโนด ตำบลบ้านขาว ตำบลตะเครียะ ตำบลบ้านใหม่ ตำบลแดนสงวน ตำบลคลองแดน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา และตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช