ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง กิจกรรมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) จ.พัทลุง

รายละเอียด

วันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 11.00 น. นายสมคิด รัตนวงศ์ เกษตรจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ประจำปี 2561 โดยมีนายคมสันต์ กาญจนสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการใช้น้ำ สำนักงานชลประทานที่ 16 ในฐานะเลขานุการติดตามงานนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกษตรกร และนักเรียน จำนวน 200 ราย เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ศูนย์เครือข่ายข้าวอินทรีย์วิถีธรรมชาติ หมู่ที่ 5 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
ในการนี้โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด สำนักงานชลประทานที่ 16 มอบหมายให้นายสมบูรณ์ทัศน์ สุริยะย์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน ร่วมถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับงานชลประทานในความรับผิดชอบ ความรู้ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ พร้อมทั้งสาธิตการประดิษฐ์ระบบน้ำหยดจากวัสดุเหลือใช้เพื่อให้เกษตรกรนำไปประยุกต์ใช้ในการใช้น้ำอย่างประหยัด ตลอดจนประชาสัมพันธ์เรื่องการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า

วันเวลา 29 มิถุนายน 2561

สถานที่ ณ ศูนย์เครือข่ายข้าวอินทรีย์วิถีธรรมชาติ หมู่ที่ 5 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง