ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง ลงพื้นที่ติดตามงานนโยบายของรัฐมนตรีฯ จ.สงขลา

รายละเอียด

วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายคมสันต์ กาญจนสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการใช้น้ำ สำนักงานชลประทานที่ 16 ในฐานะเลขานุการติดตามงานนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการชลประทานสงขลา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมปราชญ์เกษตร นายประภาส สุวรรณรัตน์ และติดตามความก้าวหน้าของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ “5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง” ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 3 ราย ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 4 ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา พร้อมทั้งให้คำแนะนำข้อเสนอแนะในการดำเนินกิจกรรมการเกษตร ตลอดจนประชาสัมพันธ์ เรื่องการบริหารจัดการน้ำและการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า
จากนั้นเวลา 11.00 น. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่แมลงเศรษฐกิจ ปี 2560 (ผึ้งโพรง) ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 5 ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา โดยมีนายปานเทพ สุวรรณมาลา ประธานกลุ่มแปลงใหญ่ผึ้งโพรงโคกม่วง พร้อมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการให้การต้อนรับและบรรยายสรุปต่อจากนั้นนำตรวจเยี่ยมกิจกรรมในพื้นที่แปลง

วันเวลา 28 มิถุนายน 2561

สถานที่ ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 5 ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา