ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง โครงการฯระโนด-กระแสสินธุ์ ร่วมประชุมหารือแนวทางทางการบริหารจัดการ

รายละเอียด

วันที่ 26 มิถุนายน 2561 นายสยาม อิ่มเจริญ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ สำนักงานชลประทานที่ 16 นายธรณิศ ศรีนุ่น หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 เข้าร่วมประชุมหารือกำหนดแนวทางการบริหารจัดการน้ำ ในเขตอำเภอระโนด จังหวัดสงขลา และอำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายสำราญ พุ่มบุญฑริก หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน พร้อมด้วยประธานกลุ่มบริหารการใช้น้ำชะอวด-แพรกเมือง เข้าร่วมหารือในครั้งนี้ ณ วัดคลองแดน ตำบลรามแก้ว อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช สืบเนื่องจากเกษตรกรในพื้นที่ ตำบลคลองแดน อำเภอระโนด และอำเภอหัวไทร ประสบปัญหาการรุกล้ำของน้ำเค็ม บริเวณประตูระบายน้ำคลองแดน ซึ่งอยู่ในเขตรับผิดชอบของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ สำนักงานชลประทานที่ 16 และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน สำนักงานชลประทานที่ 15 
ในการประชุมดังกล่าวยังไม่สามารถหาข้อสรุปในเรื่องของการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการประตูระบายน้ำคลองแดน เนื่องจากมีเกษตรกรผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมประชุมน้อย และจะจัดประชุมทำประชาพิจารณ์เพื่อหาข้อสรุปอีกครั้ง โดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน จะเป็นผู้กำหนดโดยจะทำหนังสือเชิญประชุมต่อไป

วันเวลา 26 มิถุนายน 2561

สถานที่ ณ วัดคลองแดน ตำบลรามแก้ว อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช