ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง ประชุมเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดตรัง

รายละเอียด

วันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. นายประสิทธิ์ ชรินานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 16 เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดตรัง ประจำปี พ.ศ.2561 โดยมีผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรัง หัวหน้าฝ่ายซ่อมและบำรุงรักษาที่ 7 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7 หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 11 ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 16 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
ทั้งนี้ เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการ ในการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดตรัง ประจำปี พ.ศ.2561 เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

วันเวลา 26 มิถุนายน 2561

สถานที่ ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง