ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง โครงการ " 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง " ปี 2561 จ.ตรัง

รายละเอียด

วันที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. โครงการชลประทานตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 มอบหมายให้ นายวิษณุ ทองสง นายช่างชลประทาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน รับปัจจัยการผลิต ได้แก่ ไม้ผล : ส้มโอพันธุ์ขาวน้ำผึ้ง จำนวน 43 ต้น และมะนาวพันธุ์แป้นพวง จำนวน 43 ต้น ณ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 2 อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
ทั้งนี้เพื่อส่งมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน ปีงบประมาณ 2561 ภายใต้โครงการ " 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง " ในพื้นที่ตำบลนาข้าวเสีย ตำบลนาโยงเหนือ และตำบลละมอ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง จำนวน 43 ราย ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน (นายประกิจ จิตรใจภักดิ์) เลขที่ 10 หมู่ที่ 5 ตำบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

วันเวลา 25 มิถุนายน 2561

สถานที่ ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน (นายประกิจ จิตรใจภักดิ์) เลขที่ 10 หมู่ที่ 5 ตำบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง