ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง ลงพื้นที่ติดตามงานนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รายละเอียด

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. นายคมสันต์ กาญจนสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการใช้น้ำ สำนักงานชลประทานที่ 16 ในฐานะเลขานุการติดตามงานนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายเอกชัย สังข์พราหมณ์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน นายธรณิศ ศรีนุ่น หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ “5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง” ปีงบประมาณ 2561 (กลุ่มใหม่) จำนวน 2 ราย ได้แก่ นางนัทที แสวงโลก หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านขาว และนางผัน นกแก้ว หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา โดยให้คำแนะนำข้อเสนอแนะในการดำเนินกิจกรรมการเกษตร ตลอดจนประชาสัมพันธ์ เรื่องการบริหารจัดการน้ำและการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า และลงบันทึกในสมุดการตรวจเยี่ยมเกษตรกร 
จากนั้นเวลา 15.00 น. ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ “ข้าว” (แปลงใหญ่ต้นแบบ ปี 2559) เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามระบบแพร่กระจายน้ำของระบบแปลงใหญ่ ณ โรงสีข้าววิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา โดยมีนายโชคดี ไล่สาม ประธานเกษตรแปลงใหญ่จังหวัดสงขลา ให้การต้อนรับพร้อมบรรยายสรุปความก้าวหน้า

วันเวลา 8 กุมภาพันธ์ 2561

สถานที่ ณ โรงสีข้าววิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา