ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง ติดตามประเมินผลการปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตร จ.สงขลา

รายละเอียด

วันที่ 22 มิถุนายน 2561 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ มอบหมายให้นายธรณิศ ศรีนุ่น หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับนายทนงค์ศักดิ์ ดำรงนุกูล นักวิชาการสถิติชำนาญการพิเศษ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 9 ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตร (โครงการไทยนิยมยั่งยืน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) ภายใต้งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ 2561 ของโครงการจ้างแรงงานชลประทานสร้างรายได้แก่เกษตรกร ในเขตพื้นที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โดยดำเนินการขุดลอกตะกอนดินและกำจัดวัชพืช ณ บริเวณคลอง 1R-MC ตำบลบ้านใหม่ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

วันเวลา 22 มิถุนายน 2561

สถานที่ ณ บริเวณคลอง 1R-MC ตำบลบ้านใหม่ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา