ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง ประชุมเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพัทลุง

รายละเอียด

วันที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. นายประสิทธิ์ ชรินานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 16 เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสตูล ประจำปี พ.ศ.2561 โดยมีผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพัทลุง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสตูล ผู้อำนวยการส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7 หัวหน้าฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
ทั้งนี้ เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการ ในการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสตูล ประจำปี พ.ศ.2561 เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

วันเวลา 22 มิถุนายน 2561

สถานที่ ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง